• education /
  išsilavinimas

            2008 Vilnius Art Academy / Vilnius / Graphic art / Master’s degree
                     Vilniaus dailės akademija / Vilnius / Grafika / Magistro laipsnis

            2006 Vilnius Art Academy / Kaunas / Graphic design / Baccalaureate
                     Vilniaus dailės akademija / Kaunas / Grafinis dizainas / Bakalauras

            2002 Kaunas Art Gymnasium / Kauno dailės gimnazija

  exhibitions / parodos


            2012 “Dream” / Group Exhibition “Out of My Pocket - XII” (Arka Gallery, Vilnius)
                     "Sapnas" / Grupinė paroda "Iš mano kišenės - XII" (Arkos galerija, Vilnius)

            2012 “Training” / Exhibition (Vilnius Graphic Art Centre, Gallery “Right-Left”)
                     "Treniruotė" / Kūrybinis prisistatymas - paroda (Vilniaus grafikos meno centro galerija "Kairė-dešinė")

            2011 Lithuanian Legend (Mikas J. Šileikis' and Teofilis Petraitis' bonuses competitive exhibition of art works) the Lithuanian Art Museum, Palace of Radvilos.
                    “Lietuvos sakmė” (Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių konkursinė paroda) Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai.

            2011 "Art House" (exhibition-fair). Domus Gallery.
                     “Menas namams” (paroda-mugė). Domus galerija.

            2009 The new face of the city. Exhibition "Modified Values"​​. II Lithuania Quadrennial of Contemporary Art.
                     Vilnius - European Capital of Culture 2009 national program. (Vilnius train station, first floor)
                     Naujas miesto veidas. Paroda "Modifikuotos vertybės". II Lietuvos šiuolaikinio meno kvadrienalė.
                     "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" nacionalinė programa. (Vilniaus geležinkelio stotis, II aukštas)

            2009 International Art Symposium "Multipoint"  (Slovakia, Nitra, ARS studio)
                     Tarptautinis šiuolaikinio meno simpoziumas “Multipoint” (Slovakija, Nitros miestas, “ARS studija”)
            2009 International exhibition "Multipoint" (Gallery "Univerzum", Slovakia, Nitra)                   Tarptautinė simpoziumo “Multipoint” paroda (Galerija “Univerzum” (Slovakija, Nitra)
            2009 International exhibition “European Contemporary Art“ (Opera Gallery, Budapest, Hungary)
                     Tarptautinė paroda „Europos šiuolaikinis menas“ (OPERA Galerija, Budapeštas, Vengrija)
            2009 Lithuanian Annual graphic exhibition „Print 08“ (diploma) (Vilnius Graphic Art Centre, Gallery “Right-Left”)
                     Kasmetinė Lietuvos grafikos paroda „ESTAMPAS 08“ (diplomas) (Vilniaus grafikos centras, galerija „Kairė Dešnė“
            2008 International project „Traveling Letters” (St. Petersburg, Consulate of Lithuania)
                     Tarptautinis tęstinis projektas „Keliaujančios raidės” (St. Peterburgas, Lietuvos konsulatas.
            2008 Lithuanian Project „The Town - Open Gallery” (Streets of Kaunas, Gallery of Architect’s Home in Kaunas)
                     Projektas, paroda „Miestas - atvira galerija”  (Kauno gatvės, Kauno architektų namai
            2007 Group Exhibition of Young Graphics „Hidden” (Vilnius, Gallery “Vaulting”)
                     Grupinė jaunųjų menininkų grafikos paroda „Paslėpta” (Vilnius, galerija ”Skliautai
            2007 Graphic Exhibition „We Too” with performance of dance “We” (Students of A.Cholina’s theatre of dance) Vilnius, “Vaidila” theatre.                   Grafikos paroda „Mes irgi” šalia šokio spektaklio “Mes” (A.Cholinos šokio teatro mokiniai) Vilnius, Vaidilos teatras.
            2007 Exhibition of Charity „Angel 2007”
                     Labdaros paroda – renginys „Angelas 2007”
            2006 VDA students’ exhibition of artist’s books. Finland, Lahti town, Gallery ”Hame”.
                     VDA studentų autorinių knygų paroda.  (Suomija, Laxti  miestas, galerija HAME)
            2006 Symposium and exhibition in memoriam of graphic J. Kuzminskis’ 100 year
                     Dailininkų pleneras ir paroda grafikui J. Kuzminskiui 100 m. atminti.
            2004 Exhibition of  posters „Europe s‘affiche“ (Vilnius, Culture centre of France) First place.  
                     Plakatų paroda „Europe s‘affiche“ (“Europa plakatuose”) (Vilnius, Prancūzų kultūros centras) Pirma vieta.   
            2004 Students‘ exhibition of graphic art, photography, posters  „Art for Europe”.
                     Studentų grafikos, fotografijos ir plakatų paroda „Menas už Europą”
            2001 International creative art project of Youth „Fairy Taile of Nature“, Vilnius.
                     Tarptautinis jaunimo meninės kūrybos projektas „Gamtos pasaka“, Vilnius
            1998 International graphic bienale of Youth. Poland (Toruno town) Prize place.
                     Tarptautinė jaunimo grafikos bienalė Lenkijoje (Toruno miestas) Prizinė vieta.